Tige Tikker OÜ
Rüütli 4, Tallinn
Tel 6 33 77 44
Mob 50 38 657
info@tigetikker.ee

Muud koolitused

Koolitus kultuuriväärtusega asja otsimise loa taotlejatele

Maht:

37 akadeemilist tundi

Toimumise aeg:

29. september - 14. oktoober 2018

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda kultuuriväärtusega asja otsimise luba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist,kultuurimälestiste riiklikust registrist, kultuuriväärtusega esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Koolituse kestus ja ülesehitus:

Koolitus kestab kokku 5 õppepäeva, mis on jagatud 3 nädalavahetusele.Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva, 1 praktikapäev ning 1 õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse toimumise koht:

Koolitus toimub Tallinnas, Rüütli 4, Tige Tikker OÜ ruumides.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulkakuuluvad Ulla Kadakas, Merike Peterson, Nele Kangert, Ivar Leimus,Mati Mandel, Maili Roio, Arnold Unt jt.

Koolituse maksumus: 150 €

Registreerumine:

Registreerumine aadressile info@tigetikker.eekinnitatakse lõplikult peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele Swedpangas EE812200221028459072 vähemalt nädal enne koolituse algust. Registreerumisel palume ära märkida registreeruja nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks). Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Koolituse ajakava:

KuupäevKellaaegLoengMaht
akad/h
29.09.2018 9.00-9.15Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus - KKM
9.15-10.00Kultuuripärand, arheoloogiamälestised, nende olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik - Ulla Kadakas1
10.15-11.00Kultuuriväärtusega leiud. Arheoloogilised leiud, kultuurkiht, mälestised - Ulla Kadakas1
11.15-12.45Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguvahendi loa taotlemise kord - Nele Kangert2
12.45-13.45Lõuna
13.45-15.15Kultuuriväärtusega leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste register - Nele Kangert 2
15.30-17.45Kultuuriväärtusega leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod - Merike Peterson 2
30.09.2018 9.00-10.30Kultuuriväärtusega leiud. Veealune pärand - Maili Roio 2
10.45-12.15Kultuuriväärtusega leiud. Mündid - Ivar Leimus. Ajaloomuuseumis2
12.15-13.15Lõuna
13.15-14.45Kultuuriväärtusega leiud. Militaarvarustus ja sõjahauad - Arnold Unt2
15.00-16.30Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid - Raido Taalmann 2
16.45-17.30Relvaseadus ja leidrelvad - Steve Kümnik 2
06.10.2018 9.00-10.30Kultuuriväärtusega leiud. Matmispaigad - Mati Mandel2
10.45-11.30Kultuuriväärtusega leiud. Rõivastus ning ehted - Katrin Koch-Maasing1
11.45-12.30Leidude käsitsemine - Tarvi Toome1
12.30-13.30Lõuna
13.30-16.30Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes - Tarvi Toome. 4
07.10.2018 10.00-16.00Tegevus leidmisel. Praktiline õpe8
14.10.2018 10.00-13.00Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine3

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised kultuuriväärtusega leiu liikidest,leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt kultuuriväärtusegaasja otsimise luba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitustläbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
Paldiski mnt. 170-24, Tallinn, tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.ee, info@tigetikker.ee
tel. 50 38 657