otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus Tallinnas 30. september – 8. oktoober 2023 – toimus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

37 akadeemilist tundi

Koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 2 nädalavahetusele. Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse hind: 215 €.

Koolituse toimumise koht:

Tigeda Tikri omas õppeklassis aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Nele Kangert, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine loetakse kinnitatuks peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele vähemalt nädal enne koolituse algust. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Registreerumine:

Peale koolituse ametlikku väljakuulutamist saab registreeruda ning koolituse eest tasuda siin. Registreerumisel palume kasutada ametlikku, dokumentides kajastuvat nime (kontrollides õigekirja) ja kindlasti korrektselt sisestada ka oma isikukood, mis läheb koos nimega hiljem tunnistusele. Lisaks palume sisestada e-maili aadress mida te reaalselt kasutate, kuna sinna saadame lisainfot. Juhul, kui koos registreerub mitu inimest, palume kõigi registreerujate andmed kirja panna selleks ette nähtud märkuste lahtrisse.

Tervishoiupiirangud:

Kursuse korraldamisel ja läbiviimisel järgitakse kõiki kehtivaid piiranguid! Kursusel tohib osaleda ainult täiesti tervena (st. keelatud on osalemine ka tavalisi viirusnakkusi põdevana).

Kui te haigestute enne koolitust siis kanname teile teie poolt makstud koolituse tasu tagasi ning tagame teile koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Kui te haigestute koolituse ajal, siis jääge koju ja teavitage meid koheselt. Teil jääb küll kursus pooleli, kuid me tagame teile tasuta koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Juhul, kui te tulete koolitusele tõbisena/nakkavana/kontaktsena või karantiinikohustuse ajal, jätame me endale õiguse eemaldada teid koolituselt koheselt ilma omapoolse kohustuseta lubada teil koolitust hiljem mõnel meie poolt korraldatud koolitusel jätkata.

Koolituse ajakava:

KuupäevKellaaegLoengakad. tundide arv
30. september9.00-
9.15
Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus 
 09.15-
10.45
Kultuuripärand, arheoloogiapärand, selle olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik –
Ulla Kadakas
2
 11.00-
12.30
Arheoloogiliste leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod –
Aivi Lintnermann
2
 12.30-
13.30
Lõuna 
 13.30-
15.00
Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus –
Nele Kangert
2
 15.15-
16.45
Otsinguvahendi kasutamise kord, toimingud leidudega –
Nele Kangert
2
01. oktoober9.00-
10.30
Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis –
Ain Mäesalu
2
10.45-
12.15
Matmispaigad –
Ain Mäesalu
2
 12.30-
13.15
Osteoloogia –
Martin Malve
1
 13.15-
14.15
Lõuna 
 14.15-
15.45
Militaarvarustus ja sõjahauad –
Arnold Unt
2
 16.00-
17.30
Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid –
Raido Taalmann
2
7. oktoober9.00-
10.30
Veealune pärand –
Ivar Treffner
2
 10.45-
12.15
Ehted ja rõivalisandid –
Katrin Koch-Maasing 
2
 12.30-
14.00
Mündid –
Ivar Leimus
2
 14.00-
15.00
Lõuna 
 15.00-
15.45
Leidude käsitsemine –
Tarvi Toome
1
 16.00-
18.15
Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes –
Tarvi Toome
3
8. oktoober9.00-
10.30
Arheoloogiliste leidude dokumenteerimine. Kultuurimälestiste register,
Maa-ameti kaart – Nele Kangert
2
10.45-
18.00
Tegevus leidmisel (praktiline õpe). Teadmiste kontroll.
Hindamine ja atesteerimine
8

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod:

Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitust läbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

www.tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 6337744 või 50 38 657