otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus Tartus 12. -20. november 2022 – toimus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

37 akadeemilist tundi

Koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 2 nädalavahetusele. Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse hind: 205 €.

Koolituse toimumise koht:

Tartu Ülikool, Ajaloo ja arheoloogia instituut aadressiga Jakobi 2, ruumi numbri teatame veidi hiljem.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Nele Kangert, Krista Karro, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine loetakse kinnitatuks peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele vähemalt nädal enne koolituse algust. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Registreerumine:

Registreerumine on lõppenud.

Koroonapiirangud:

Kursuse korraldamisel ja läbiviimisel järgitakse kõiki kehtivaid piiranguid! Kursusel tohib osaleda ainult täiesti tervena (st. keelatud on osalemine ka tavalisi viirusnakkusi põdevana), mitte lähikontaktsena ja karantiinikohustust omamata.

Kui te haigestute enne koolitust siis kanname teile teie poolt makstud koolituse tasu tagasi ning tagame teile koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Kui te haigestute koolituse ajal, siis jääge koju ja teavitage meid koheselt. Teil jääb küll kursus pooleli, kuid me tagame teile tasuta koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Juhul, kui te tulete koolitusele tõbisena/nakkavana/kontaktsena või karantiinikohustuse ajal, jätame me endale õiguse eemaldada teid koolituselt koheselt ilma omapoolse kohustuseta lubada teil koolitust hiljem mõnel meie poolt korraldatud koolitusel jätkata.

Maski kandmise kohustus sõltub kehtivatest piirangutest. Vabatahtlik maski kandmine on soositav. Kohustuslik on järgida elementaarseid hügieenireegleid nagu kätepesu/desinfitseerimine jms. Maskid ja desovahendid on kohapeal olemas. Kasutatud maskid nagu muu prügigi palume panna korralikult prügikasti!

Koolituse ajakava:

KuupäevKellaaegLoengakad. tundide arv
12. november9.00-
9.30
Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus. Kasulik kirjandus 
 09.30-
11.00
Kultuuripärand, arheoloogiapärand, selle olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik –
Ulla Kadakas
2
 11.15-
12.45
Arheoloogiliste leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod –
Aivi Lintnermann
2
 12.45-
13.45
Lõuna 
 13.45-
15.15
Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus –
Nele Kangert
2
 15.30-
17.00
Otsinguvahendi kasutamise kord, toimingud leidudega –
Nele Kangert
2
13. november9.00-
9.45
Osteoloogia –
Martin Malve
1
10.00-
11.30
Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis –
Ain Mäesalu
2
 11.45-
13.15
Matmispaigad –
Ain Mäesalu
2
 13.15-
14.15
Lõuna 
 14.15-
15.45
Militaarajalugu –
Arnold Unt
2
 16.00-
17.30
Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid –
Raido Taalmann
2
19. november9.00-1
0.30
Veealune pärand –
Maili Roio
2
 10.45-
12.15
Ehted ja rõivalisandid –
Katrin Koch-Maasing 
2
 12.30-
14.00
Mündid –
Ivar Leimus
2
 14.00-
15.00
Lõuna 
 15.00-
15.45
Leidude käsitsemine –
Ragnar Saage
1
 16.00-
18.15
Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes –
Ragnar Saage
3
20. november9.00-
10.30
Arheoloogiliste leidude dokumenteerimine. Kultuurimälestiste register,
Maa-ameti kaart – Krista Karro
2
10.45-
18.00
Tegevus leidmisel (praktiline õpe). Teadmiste kontroll.
Hindamine ja atesteerimine
8

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod:

Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitust läbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 6337744 või 50 38 657