üldine koolituskava: otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist,kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

38 akadeemilist tundi kui ei ole märgitud teisiti

Koolituse kestus ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 2 nädalavahetusele.Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev. Olenevalt koolitusest võib loengute järjestus muutuda.

Koolituse maksumus tuuakse välja konkreetse koolituse kuulutuse juures.

Koolituse toimumise koht:

Tallinna koolitused toimuvad Tigeda Tikri omas õppeklassis aadressiga Rüütli 4, Tallinn või vastavalt koolituse toimumise linnale eelnevalt teatataval aadressil.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Maria Smirnova, Nele Kangert, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine:

Peale koolituse ametlikku väljakuulutamist saab registreeruda ning koolituse eest tasuda vastava koolituse juures väljatoodud lingi kaudu. Registreerumine loetakse kinnitatuks peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele vähemalt nädal enne koolituse algust. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Koolituse näidisajakava:

KuupäevKellaaegLoengMaht
akad/h
päev 19.00-9.15Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus – KKM
9.15-10.00Kultuuripärand, arheoloogiamälestised, nende olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik – Ulla Kadakas1
10.15-11.00Arheoloogilised leiud, kultuurkiht, mälestised – Ulla Kadakas1
11.15-12.45Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis – Ain Mäesalu2
12.45-13.45Lõuna
13.45-15.15Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguloa taotlemise kord – Maria Smirnova2
15.30-17.00Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste register – Maria Smirnova2
päev 29.00-10.30Kultuuriväärtusega leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod – Aivi Lintermann2
10.45-12.15Veealune pärand – Maili Roio2
12.15-13.15Lõuna
13.15-14.45Militaarvarustus ja sõjahauad – Arnold Unt2
15.00-16.30Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid – Raido Taalmann2
16.45-17.30Relvaseadus ja leidrelvad – Steve Kümnik2
päev 39.00-10.30Matmispaigad – Ain Mäesalu2
10.45-11.30Rõivalisandid ning ehted – Katrin Koch-Maasing1
11.45-13.15Mündid – Ivar Leimus2
13.15-14.15Lõuna
14.15-15.00Leidude käsitsemine – Tarvi Toome1
15.15-18.15Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes – Tarvi Toome4
päev 410.00-16.00Tegevus leidmisel. Praktiline õpe8
16.00-18.15Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine3

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitustläbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 50 38 657