otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus Tallinnas algusega 9. aprill 2022 – toimus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist,kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

38 akadeemilist tundi

Koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 3 nädalavahetusele.Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse hind: 160 €.

Koolituse toimumise koht:

Tallinna koolitused toimuvad Tigeda Tikri omas õppeklassis aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Nele Kangert, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine:

Registreerumine on lõppenud!

Koroonapiirangud:

Kursuse korraldamisel ja läbiviimisel järgitakse kõiki kehtivaid piiranguid! Kursusel tohib osaleda ainult täiesti tervena (st. keelatud on osalemine ka tavalisi viirusnakkusi põdevana), mitte lähikontaktsena ja karantiinikohustust omamata!

Kui te haigestute koolituse ajal, siis jääge koju ja teavitage meid koheselt. Teil jääb küll kursus pooleli, kuid me tagame teile tasuta koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Juhul, kui te tulete koolitusele tõbisena/nakkavana/kontaktsena või karantiinikohustuse ajal, jätame me endale õiguse eemaldada teid koolituselt koheselt ilma omapoolse kohustuseta lubada teil koolitust hiljem mõnel meie poolt korraldatud koolitusel jätkata.

Maski kandmise kohustus sõltub kehtivatest piirangutest. Samas on kohustuslik järgida elementaarseid hügieenireegleid nagu kätepesu/desinfitseerimine jms. Desovahendid on kohapeal olemas. Kasutatud maskid nagu muu prügigi palume panna korralikult prügikasti!

Koolituse ajakava:

KuupäevKellaaegLoengakad tundide arv
09. aprill9.00-9.15Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus  
 09.15-10.45Kultuuripärand, arheoloogiapärand, selle olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik – Ulla Kadakas2
 11.00-11.45Muinsuskaitseameti roll pärandi kaitsel ja säilitamisel – Krista Karro1
 12.00-13.30Arheoloogiliste leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod – Aivi Lintermann2
 13.30-14.30Lõuna 
 14.30-16.00Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguvahendi loa taotlemise kord – Nele Kangert2
 16.15-17.45Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste register –  Nele Kangert2
10. aprill9.00-10.30Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis – Ain Mäesalu2
 10.45-12.15Matmispaigad – Ain Mäesalu2
 12.30-13.15Osteoloogia – Martin Malve1
 13.15-14.15Lõuna 
 14.15-15.45Militaarvarustus ja sõjahauad – Arnold Unt2
 16.00-17.30Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid – Raido Taalmann2
16. aprill9.00-10.30Veealune pärand – Maili Roio2
 10.45-12.15Teemakohane kirjandus. Ehted ja rõivalisandid – Katrin Koch-Maasing 2
 12.30-14.00Mündid – Ivar Leimus2
 14.00-15.00Lõuna 
 15.00-15.45Leidude käsitsemine – Tarvi Toome1
 16.00-18.15Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes – Tarvi Toome3
    
23. aprill9.00-18.00Tegevus leidmisel. Praktiline õpe10
  Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitust läbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 50 38 657