otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus pärnus algusega 03. juuli 2021 – toimus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist,kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

38 akadeemilist tundi

Koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 2 nädalavahetusele.Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse hind: 190 €.

Koolituse toimumise koht:

Pärnu muuseum

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Nele Kangert, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine:

Koolitusele registreeruda ja koolituse eest tasuda saab SIIN


Registreerumisel tuleb ära märkida koolitusel osaleja nimi, isikukood (tunnistuse jaoks) ja toimiv meiliaadress. Tasuda saab kõigi enamlevinud pankade linkide või maksekaardiga. Koolitusele registreeritakse printsiibil “kes ees, see koolitusel”. Koolitusele registreerumine lõpeb üldjuhul 8 päeva enne koolituse algust. Registreerides koolitusele mitut inimest valige “kogus” vastavalt registreerujate arvule ning lisage ülejäänud registreerujate kõik vajalikud andmed lahtrisse “Märkused”. Kui teil on küsimusi või kui te soovite arvet firmale, võtke palun meiega ühendust aadressil info@tigetikker.ee või telefonitsi.

Juhul, kui grupp on täis ja rohkem tõepoolest ei mahu, teavitatakse sellest registreerujat ja tagastatakse osalustasu. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Koolituse ajakava:

KuupäevKellaaegLoengMaht
akad/h
03. juuli9.00-9.15Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus
9.15-10.45Kultuuripärand, arheoloogiamälestised, nende olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik. Arheoloogilised leiud, kultuurkiht, mälestised – Ulla Kadakas2
11.00-12.30Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste register – Nele Kangert2
12.30-13.30Lõuna
13.30-15.00Arheoloogiliste leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod – Aivi Lintermann2
15.15-16.45Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguvahendi loa taotlemise kord – Nele Kangert2
04. juuli9.00-10.30Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis – Ain Mäesalu2
10.45-12.15Matmispaigad – Ain Mäesalu2
12.15-13.15Lõuna
13.15-14.45Militaarvarustus ja sõjahauad – Arnold Unt2
15.00-16.30Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid – Raido Taalmann2
16.45-17.30Relvaseadus ja leidrelvad – Steve Kümnik1
10. juuli9.00-10.30Veealune pärand – Maili Roio2
10.45-11.30Rõivalisandid ning ehted – Katrin Koch-Maasing1
11.45-13.15Mündid – Ivar Leimus2
13.15-14.15Lõuna
14.15-15.00Leidude käsitsemine – Tarvi Toome2
15.15-18.15Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes – Tarvi Toome4
11. juuli10.00-16.00Tegevus leidmisel. Praktiline õpe8
16.00-18.15Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine3

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitustläbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 50 38 657